ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů
s ohledem na změny v právních předpisech dle Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) platné od 25. 5. 2018

Kdo je správce?
Správcem osobních údajů je Magdalena Špačková, Na Jezerce 1458/14, Praha 4, 14000 IČ: 03343839 Kontaktní údaje: +420775117000, madla.spackova@gmail.com 

Předmět zpracování
identifikační údaje (jméno, příjmení, apod.)
kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail, apod.)
platební údaje (č.ú. – pro bezhotovostní platby)
elektronická evidence docházky

Účel zpracování a právní základy pro zpracování osobních údajůposkytování služeb:
realizace lekcí jógy, kurzů a seminářů; realizace výjezdních pobytových akcí s jógou (smluvní povinnost)
zajištění přehledu o stavu účtu kreditů; úhrada za poskytované služby- vystavování daňových dokladů (zákonná povinnost)
marketing – představení činnosti a podpora rozvoje (oprávněný zájem, udělený souhlas)
uzavření a plnění smluv s dodavateli a smluvními partnery (smluvní povinnost)
vedení účetnictví (zákonná povinnost)

Doba zpracování vašich osobních údajůúdaje související s realizací lekcí jógy, kurzů a seminářů uchovávám po dobu plnění smlouvy a následně po dobu 10let v případě účetních dokladů údaje související s představením činnosti a podporou rozvoje – marketingu do doby než předmětný souhlas odvoláte. Údaje související s uzavřením a plněním smluv s dodavateli a smluvními partnery po dobu plnění smlouvy a následně po dobu 10let v případě účetních dokladů. Údaje související s elektronickou evidencí docházky po dobu 10let

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráním vaše osobní údaje v maximální možné míře na základě opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení.

Předání osobních údajů třetím osobám
K vašim osobním údajům mohou mít přístup tyto spolupracující osoby a subjekty:provozovatel webových stránek a elektronického evidenčního systému, externí lektoři, přepravní a doručovací společnosti, orgány veřejné správy, zdravotní pojišťovny

Vaše práva související s ochranou osobních údajů
Uplatnit níže uvedená práva můžete prostřednictvím e-mailu: madla.spackova@gmail.com  nebo písemně na adrese Na Jezerce 1458/14, Praha 4

Právo na informace – je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Ve lhůtě 30dnů od vaší výzvy doložím jaké údaje, proč a jak dlouhou dobu o vás zpracovávám.

Právo odvolat souhlas – máte právo odvolat váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Po obdržení takového požadavku zajistím ve lhůtě 30dnů, aby již nedocházelo k jejich zpracovávání.Právo na opravu – máte právo na to, abych o vás zpracovávala jen přesné, úplné a platné údaje. Pokud tomu tak není, máte právo na opravu nebo doplnění těchto údajů.

Právo na výmaz nebo omezení zpracování – v určitých případech máte právo na výmaz nebo omezení zpracování vašich osobních údajů. Učiním tak ve lhůtě 30dnů, pokud jsou pro to splněny podmínky a zpracování není nadále nezbytné pro související právní povinnosti.

Právo na přenositelnost – máte právo na předání informací o vašich osobních údajích ve strojově čitelném formátu jinému správci.

Právo vznést námitku – proti zpracování vašich osobních údajů, které provádím na základě mého oprávněného zájmu.

Právo podat stížnost – proti zpracování vašich osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk.Sochora 27, 170 00 Praha 7. Budu ráda, když mě v takovém případě budete nejprve informovat, abych mohla případné pochybení napravit.

Mlčenlivost
Dovoluji si vás ujistit, že při zpravovávání vašich osobních údajů zachovám mlčenlivost, jež přetrvává i po skončení závazkových vztahů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Na mých akcích se můžete setkat s formulářem, jehož podpisem vyjádřite souhlas s použitím fotografií k další propagaci pouze mých služeb. V případě, že souhlas udělíte, fotografie mohou být použity na prezentaci mých aktivit na webu či letáčcích. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.